Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „www.rustykalne-wnetrze.pl

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Umowa sprzedaży

§5 Realizacja zamówienia

§6 Dostawa

§7 Metody płatności

§8 Rękojmia

§9 Odstąpienie

§10 Postępowanie reklamacyjne

§11 Odpowiedzialność

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§14  Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli

§15 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin sklepu „rustykalne-wnetrze.pl” dostępny pod adresem https://www.rustykalne-wnetrze.pl. Poczta elektroniczna BIURO@RUSTYKALNE-WNETRZE.PL. Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a)      w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;

b)      w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru od Sklepu internetowego;

c)      w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów jak i prawo odstąpienia od umowy;

d)     w § od 13 do 15 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1

Podstawowe definicje

 1.       Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.rustykalne-wnetrze.pl
 2.       Sprzedawca: Usługi-Handel Emanuel Bednarz, ul. Malatowskie 44, 34-123 Chocznia  NIP: 5512647865, REGON: 388114013 .Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:

a)    siedzibę: Malatowskie 44 , 34-123 Chocznia,

b)   adres mailowy:  BIURO@RUSTYKALNE-WNETRZE.PL.

 1.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2.       Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.       Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4.       Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego  Sklepu internetowego.
 5.       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6.       Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7.       Koszyk – miejsce gdzie Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 8.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 9.   Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.
 10.   Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 11.   Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego  zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 12.   Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13.   Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych Produktów Sklepu internetowego w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera Sklepu internetowego.
 14.   Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2

Postanowienia ogólne

 1.       Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2.       Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 3.       Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 4.       Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
 5.       Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 6.       Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a)      nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

b)      uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;

c)      ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d)     uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e)      uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f)       poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1.       Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 2.       Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 3.       Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 4.   Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5.   Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 6.   Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad  fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego. Część Towarów dostępnych w Sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.
 7.   W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta tzw.  dokumentu gwarancyjnego w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium całej Polski. Zamówienia składane przez Konsumentów z poza terytorium Polski są realizowane po uprzednim ustaleniu warunków dostawy czy montażu.
 9.   Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 10.   Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 11.   UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.

§3

Warunki świadczenia usług

 1.       Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2.       Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3.       Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4.       Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5.       Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego :

a)    urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)   przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:

 •       Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 •       Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 •       Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 •       Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 •       Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

c)    dostęp do poczty elektronicznej typu  e-mail.

 1.       Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4

Umowa sprzedaży

 1.       Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2.       Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3.       W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
 4.       Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5.       Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 6.       W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

§5

Realizacja zamówienia

 1.       Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
 2.       Wszystkie produkty uwidocznione na fotografiach poglądowych, są wytwarzane dopiero od momentu zamówienia, nie znajdują się fizycznie wcześniej na stanie sklepu. Średni okres realizacji zamówienia na każdy produkt wynosi około: od 2 do 8 tygodni. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłaty zaliczki za zamówiony produkt, którego wartość wynosi ok 30% wartości finalnego zamówienia. Informacja co do wysokości zaliczki jest podawana przy finalizacji zamówienia o czym każdorazowo sklep informuje klienta. Na czas realizacji zamówienia składa się także czas przygotowania zamówienia (wyrób, kompletowanie, malowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
 3.       W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§6

Dostawa

 1.       Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem  transportu firmowego,  firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 2.       Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 3.       Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 4.       Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie, zależy od ilości zamówionego towaru i od miejsca jego dostarczenia.
 5.       Meble dostarczane są do Klienta w całości, zmontowane, nie trzeba ich składać. Wyjątkiem są stoły (skręcane nogi) i łóżka (skręcane boki).
 6.       Transport nie obejmuje wniesienia mebli do mieszkania.
 7.       Istnieje możliwość montażu mebli przy zamówieniu mebli kuchennych bądź też tych nietypowych, za dodatkową opłatą.
 8.       Przy dostawie produktów do Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiejSprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki. Klient jest informowany w momencie nadania przesyłki firmą kurierską. W wiadomości sms wysyłamy nazwę firmy kurierskiej, która podjęła się dostarczenia przesyłki i nr listu przewozowego. Towar jest zawsze odpowiednio zapakowany do wysyłki, w opisie widnieje wyraźna informacja: “Ostrożnie – meble sosnowe” lub “Ostrożnie – meble przeszklone”. Dodatkowo przesyłka zawsze jest UBEZPIECZONA  na kwotę przewyższającą wartość zamówienia. W przypadku  ubytku lub uszkodzenia towaru Klient musi spisać protokół szkody z kurierem i na jego podstawie zgłasza reklamację bezpośrednio firmie przewozowej.
 9.       Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.
 10.   Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Bez protokołu szkody reklamacja nie będzie rozpatrzona przez sprzedawcę

§7

Metody płatności

 1.       Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym  numerze:

ALIOR BANK:  PL 83 2490 0005 0000 4530 4382 7165

Rustykalne-wnętrze, Malatwoskie 44, 34-123 Chocznia

W tytule przelewu zawsze należy zamieścić Imię i Nazwisko kupującego.

Przedpłata może być w formie zaliczki ok 30% wartości zamówienia lub w formie wpłaty z góry całej wartości zamówienia.

 1.        Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2.        Na raty w systemie ratalnym eRaty Santander Consumer Bank.
 3.        Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT.

§8

Rękojmia

 1.       Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)    nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1.       Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli Klient ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 2.       Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 3.       Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 4.       Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

§9

Odstąpienie

 1.       Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2.       Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3.       Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4.       Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 5.       Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6.       Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7.       Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8.       Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10.  Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 1.   Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2.   Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).

13.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 1.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a)        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1.   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta pkt. 3  zwrotom podlegają tylko meble standardowe niebędące meblami nieprefabrykowanymi wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.   Do mebli standardowych które podlegają zwrotom należą:

a)      meble z katalogu

b)      meble z zachowaniem standardowych wymiarów,

c)      meble wybarwione na jasny bądź ciemny wosk,

d)     meble w standardowych okuciach,

 1.   Zwrotom nie podlegają meble niestandardowe, nieprefabrykowane, takie jak:

a)      meble z indywidualnego projektu klienta,

b)      meble z katalogu o zmienionych wymiarach, bądź innej kolorystyce,

c)      meble zawierające okucia inne niż standardowe,

d)     meble w innym stylu niż standardowy wzór katalogowy

§10

Postępowanie reklamacyjne

 1.       Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2.       Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3.      Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”

 1.       W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

§11

Odpowiedzialność

 1.       W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w przypadku gdy Klient sam dostarcza elementy, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) naniesione na Towar, a które były otrzymane od Klienta. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je niezwłocznie do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.
 2.       Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 3.       Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

a)      jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

b)      umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

c)      akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

d)     wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1.       Klient nie jest uprawniony do:

a)      zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b)      zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

 1.        Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a)      z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)      zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c)      naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d)     umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e)      naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f)       rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

g)      naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1.        W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 2.       Klient powinien zwrócić szczególna wagę co do następujących postanowień niniejszego Regulaminu:

a)      § 2 pkt. 3, 8, 10 i 11

b)      § 3 pkt. 5 i 6

c)      § 4 pkt. 1

d)     § 7 pkt. 4

e)      § 8 pkt. 2, 3

f)       § 9 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 12 oraz 13

g)      § 12 – cały

 1.       Wyszczególnione postanowienia Regulaminu zawarte w pkt. 7 i określone jako te o szczególnej wadze, mają jedynie na celu pomóc Klientowi w dokładniejszym zrozumieniu niniejszych regulacji. W żaden sposób nie umniejsza to pozostałym uregulowaniom zawartym w niniejszym Regulaminie a nieujętym w pkt. 7 w litera od a do g.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 13  

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.       Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3.       W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie.
 4.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5.       Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 6.       Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7.       Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8.       Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9.       Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§14

Ogólne warunki gwarancji oraz zasady użytkowania mebli

 1.         Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, meble użytkowane wbrew ich przeznaczeniu nie podlegają gwarancji.
 2.         Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do 30°C. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.
 3.         Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).
 4.         Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki woskowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
 5.         Meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli woskowanych. podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.
 6.         Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok spowodowanych użyciem środków chemicznych, nieprzystosowanych do naturalnego drewna.
 7.         Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach woskowanych w miejscach niewidocznych.
 8.         Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem właściwej lokalizacji i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.
 9.         Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pełnowartościowego mebla w opakowaniu fabrycznym.
 10.     Termin gwarancji wynosi 12 miesiące od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy lub dowodem zapłaty za towar.
 11.     Podstawą rozpatrzenia przez gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika dowodu zakupu. Sprzedawca jest zobowiązany wydać przy zakupie dowód dostawy albo dowód zapłaty za towar.
  1. Gwarancja nie obejmuje również wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna, między innymi:
  • a) zmiany koloru spowodowanej utlenieniem i nasłonecznieniem sosny (w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień spowodowanych naturalną reakcją struktury drewna sosnowego);
  • b) sęków, które są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego;
  • c) naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna;
  • d)  naturalnych nierówności, przetarć, rys, pęknięć, szczelin, dziurek, zagłębień, nierównych krawędzi, różnorodnego usłojenia oraz innych nieregularności w strukturze drewna, które są celowo zachowane w produkcji i związane z jego biologicznym pochodzeniem. Produkty z drewna są wykonywane ręcznie i mogą się nieco różnić od prezentowanych zdjęć. Dopuszczalna tolerancja wymiaru mebli w stosunku do deklarowanych wymiarów wynosi około 1-2cm. Wszystkie te cechy są zamierzone i świadczą o naturalności, autentyczności, oryginalności i niepowtarzalności drewna. Każdy produkt jest unikatowy, niepowtarzalny. Określenie „lite drewno”/”wykonany z drewna” potwierdza, że do produkcji zostało użyte naturalne drewno, łączone bądź w całości. Żadne z powyżej wymienionych cech oraz cech wynikających z naturalnej pracy drewna, które mogą występować w przyszłości nie są podstawą do reklamacji;
 1.   Gwarancja nie obejmuje wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego, wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.
 2.   Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.
 3.   Reklamacje znajdujące się powyżej 100 km od zakładu producenta są realizowane po obustronnym ustaleniu czasu, terminu i sposobu transportu, bądź w terminie najbliższego transportu w dana okolicę o czym klient zostanie poinformowany.

§15

Przetwarzanie danych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego w dalszej części Umowy: „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celach określonych w niniejszej Umowie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru.
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w zakładce pn.: „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
  • ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 8. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 9. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

§16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:
  • Kodeks Cywilny;
  • Ustawa o prawach konsumenta;
  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).
 2. Wszelkie utwory zamieszczone w Sklepie internetowym, w tym grafika, tekst, logotypy korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone w Sklepie internetowym używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 4. W przypadku, gdyby, którykolwiek z postanowień Regulaminu było mniej korzystne dla Klienta niż przepisy prawa są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy, a w razie braku takich przepisów postanowienia należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi takiego charakteru.
 5. Regulamin Sklepu internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formacie pliku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
 7. We wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy sprzedaży będzie sąd właściwy według siedziby Klienta.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§17

Wejście w życie Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 6 dotyczy umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.

 

x